Privacybeleid

Meer informatie

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy goed te beschermen. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. We zijn een klein bedrijf en niemand heeft zomaar toegang tot klantgegevens zonder ervoor te tekenen dat deze onder geen enkele voorwaarde gebruikt morgen worden voor iets anders dan afhandelen van bestellingen. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De kleine lama. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29-02-2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Hoe wij gegevens verwerken

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Woocommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Hier zijn geen derden aan te pas gekomen.

Webhosting

Kinsta 

Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Kinsta. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Kinsta heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Kinsta is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

PFacto B.V.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van PFacto. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. PFacto heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Nextmessage

Onze service-mails en nieuwsbrieven worden verstuurd via Nextmessage. Dit omvat persoonlijke ‘follow-up’ mails na je bestelling en nieuwsbrieven (als je je daarvoor hebt ingeschreven). Nextmessage zal je gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je een link waarmee je je kunt afmelden voor servicemails. Persoonsgegevens worden door Nextmessage beveiligd opgeslagen. Nextmessage maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Payment providers

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen, zoals PayPal. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna

Om achteraf te kunnen betalen via Klarna, moeten we je persoonsgegevens aan Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer je kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of je gebruikt kunt maken van achteraf betalen. De persoonsgegevens zijn je naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van je bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke.

Je persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Beoordelingen

Webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Zo weten we zeker dat we alleen reviews binnen krijgen van echte klanten. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te vragen.

In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Via de mails van Webwinkelkeur verzamelen wij bovendien productbeoordelingen. Deze worden openbaar gedeeld op onze site, hierbij wordt je weergegeven indien je daarvoor kiest. 

Verzenden en logistiek

Sendcloud, PostNL en DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken via Sendcloud gebruik van de diensten van PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens delen met Sendcloud en een vervoerder. Daarnaast delen we ook je emailadres zodat je een track-and-trace mail kunt ontvangen, en je telefoonnummer zodat de bezorger je indien nodig kan bereiken. Sendcloud en de vervoerders gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat een vervoerder onderaannemers inschakelt, worden je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.

Boekhouding

e-boekhouden

Voor onze boekhouding maken wij gebruik van e-boekhouden, een software programma. Wij delen enkel je naam, de datum en details van je aankoop, er worden geen verdere persoonsgegevens gedeeld met e-boekhouden.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan De kleine lama op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen persoonsgegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of tot jou herleidbaar zijn, in te zien. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of tot jou herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking via mail kenbaar maken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of tot jou herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking via mail kenbaar maken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft, niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of tot jou herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking via mail kenbaar maken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij over jou hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van De kleine lama. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via mail.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen via info@dekleinelama.nl

Cannot call API for app 380204239234502 on behalf of user 3360720343987959